Algemene verkoopsvoorwaarden VIP-arrangementen

 1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds The Oval Office BVBA (BTW BE 0474.137.582 – Mechelsesteenweg 271 bus 10, 2018 Antwerpen), hierna ‘TOO’, en anderzijds de rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van TOO, hierna ‘de Klant’ genoemd.

 2. Het VIP-arrangement is samengesteld uit toegang tot het spektakel ‘Lights On Van Eyck’ en catering. Onze prijzen gelden steeds excl. BTW. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant.

 3. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor TOO.

 4. De persoon die de bestelling plaatst, wordt geacht de Klant te zijn en verantwoordelijk te zijn voor de geplaatste bestelling.

 5. De door TOO ontvangen bestelling wordt gevolgd door een bevestigingsmail van TOO aan het adres van de Klant waarin de inhoud van de bestelling van de Klant samengevat wordt. Hierna wordt de koop als definitief beschouwd en verklaart de Klant op de hoogte te zijn van de inhoud, timing, het verloop en alle andere praktische en inhoudelijke aspecten van het VIP-arrangement. De geplaatste bestellingen kunnen niet gewijzigd, omgewisseld of geannuleerd worden dan mits schriftelijk akkoord van TOO.

 6. De factuur voor het volledige bedrag wordt per e-mail overgemaakt. De facturen zijn betaalbaar op de rekening van TOO (IBAN BE47 4334 1650 4180), zonder enige korting, en met vermelding van het factuurnummer. Klachten met betrekking tot facturatie moeten op straffe van verval binnen een termijn van vijf werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan TOO worden meegedeeld. Klachten met betrekking tot een VIP-arrangement moeten op straffe van verval binnen een termijn van vijf werkdagen na de betrokken dienstverlening per aangetekend schrijven aan TOO worden meegedeeld. Klachten zijn evenwel niet van die aard dat ze de betalingsverplichtingen van de Klant aangaande andere dienstverleningen opschorten.

 7. Bij het uitblijven van betaling van de factuur 20 werkdagen vóór de aanvang van het event zijn – van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling – verwijlintresten verschuldigd a rato van 8% per jaar, verhoogd met een vergoeding ten titel van conventioneel en forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 15% van het factuurbedrag en met een minimum van € 250,00. TOO behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren bij het niet- eerbiedigen van de betalingstermijn.

 8. Wijzigingen in het programma of afgelasting: TOO behoudt zich het recht voor de VIP-arrangementen te wijzigen. In geval van wijziging zal TOO dit vooraf kenbaar maken aan de Klant met de optie tot kosteloos annuleren indien het eventuele voorgestelde alternatief niet aanvaard wordt. Eventuele andere gemaakte kosten door de Klant in verband met het evenement zullen in geen geval worden terugbetaald door TOO. De betrokken Klant zal door TOO worden gecontacteerd betreffende de te volgen procedure.

 9. Wanneer TOO, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft TOO het recht om het contract te annuleren door eenvoudig schrijven aan de Klant met de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert. TOO zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de Klant verschuldigd zijn. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, overheidsverordening, brand, terreur, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, beperkingen op het energieverbruik, machinestoringen, verkeersproblemen, enz. en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij TOO of bij een van zijn leveranciers.

 10. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen TOO en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. TOO heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

 11. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.

 12. Privacy: De persoonlijke informatie die de Klant aan TOO verstrekt, kan worden gebruikt om de relatie tussen TOO en de Klant te beheren. Verder verwerkt TOO de gegevens ook om de aankopen correct af te handelen. TOO kan de verstrekte gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door TOO worden geleverd en informatieve nieuwsbrieven met tips waarvan TOO denkt dat ze interessant kunnen zijn voor de Klant. De Klant kan op elk moment verzoeken dat TOO stopt met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering door eenvoudig contact op te nemen met het kantoor via e-mail naar info@theovaloffice.be.

 13. Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze voorwaarden zal worden beslecht volgens Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.